СРЕДНО ОБЩООБРОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ "НЕОФИТ БОЗВЕЛИ" - гр. ВАРНА
 
училище с традиции, авторитет и опит в обучението
 

1 Даниела       Николаева       Игнатова       Директор

2 Нели             Стоянова       Генчева           Пом. директор УД

3 Флора           Господинова  Великова        главен учител

4 Янка             Стоянова       Валева            старши учител

5 Галина         Иванова          Тонева            старши учител

6 Райна           Йорданова      Иванова          старши учител

7 Гергана        Георгиева       Матеева         старши учител

8 Даниела       Георгиева       Фиданова        старши учител

9 Петя            Кирова            Костадинова старши учител

10 Сийка         Дончева          Филипова       старши учител

11 Нелия         Янчева            Стефанова    старши учител

12 Гинка          Дойчева          Александрова    старши учител

13 Виолетка   Аурелова        Шоповска          старши учител

14 Румяна       Йорданова      Никова               старши възпитател

15 Маргарита        Генова    Христова          старши възпитател

16 Яна             Пейчева           Кунева            учител

17 Величка      Велчева           Терзиева         старши възпитател

18 Цветелина Георгиева       Христова       старши възпитател

19 Станка       Желязкова      Христова       старши възпитател

20 Камелия     Богданова      Асенова          старши възпитател

21 Невяна        Тодорова        Хаджийска      старши учител

22 Добринка   Йорданова      Събева            старши учител

23 Мария         Куртева          Калчева           старши учител

24 Ганка          Валентинова    Минкова      старши учител

2 Калина         Добрева          Симеонова     старши учител

26 Радостина Руменова        Калоянова      учител

27 Надежда     Янчева            Янчева            старши учител

28 Красимир   Борисов          Йоцов             старши учител

29 Таня            Димитрова    Атанасова     старши учител

30 Марияна     Георгиева       Хаджиниколова   старши учител

31 Севинч       Сали                Ибрям             учител

32 Данка         Пеева              Хаджиева        старши учител

33 Галина        Стефанова    Химчева          старши учител

34 Веселина    Великова        Александрова   старши учител

35 Камелия     Петрова         Григорова      старши учител

36 Розина        Стоянова       Чивгънова      старши учител

37 Виолета    Йорданова      Михайлова     старши учител

38 Тодорка      Георгиева       Иванова          старши учител

39 Ирена         Динева            Митева          учител

40 Бояна         Периклиева     Радева            старши учител

41 Лилия         Иванова          Нейкова          учител

42 Галина        Андонова        Славова          учител

43 Мая             Валентинова Боянова          учител

44 Недялко      Калев              Недялков        старши учител

45 Жана           Иванова          Попова            старши учител

46 Иван           Димитров      Пенчев            старши учител

47 Ива             Николаева       Василева        старши учител

48 Пламена     Атанасова     Рогулич          старши учител

49 Николай     Панайотов     Спасов            старши учител

50 Любима      Георгиева       Досева            старши учител

51 Светла      Енчева            Проданова      старши учител

52 Светлана   Иванова          Арнаудова      главен учител

53 Стоянка     Христова       Крумова          старши учител

54 Диана         Господинова  Захариева       старши учител

55 Гергана      Христова       Георгиева       старши учител

56 Мария         Мирчева          Милчева         старши учител

57 Димчо        Кирилов          Димов             старши учител

58 Десислава  Стоянова       Николова        старши учител

59 Пенчо         Димитров      Дичев              старши учител

60 Антоанета   Костадинова   Димитрова   учител

61 Велина       Иванова          Маринова       учител

62 Галя            Илиева            Иванова          старши учител

63 Ивайла       Георгиева       Николова        учител

64 Елка           Василева         Аврамова       старши учител

65 Татяна       Димитрова    Станчева       учител

66 Миглена     Спасова          Русева             учител

67 Вълкана     Антонова       Маджарова     учител

68 Десислава  Маринчева      Димитрова    учител

69 Юлка          Параскевова   Янкова            педагогически съветник

70 Венетка     Маринова       Боянова          старши учител

71 Огнян         Пейчев            Пейчев            Пом. директор АСД


72 Марияна     Рускова           Атанасова     деловодител

73 Мария         Георгиева       Иванова          домакин

74 Красимира Атанасова     Димитрова    организатор обучение

 

Назад